Followers

Tuesday, 9 October 2012

Dokumen Standard PrestasiKementerian Pelajaran Malaysia

5.11 Dokumen Standard Prestasi

Dunia Sains Dan Teknologi

Untuk Kegunaan

Sekolah Kebangsaan

Tahun 1
Sebagai rujukan, sila tekan link di bawah untuk muat turun Dokumen Standard Prestasi.


Dunia Sains Dan Teknologi


Dunia Sains Dan Teknologi


FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA

Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ,
pendidikan sains di Malaysia memupuk
budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan
kepada perkembangan individu yang kompetitif,
dinamik, tangkas dan berdaya tahan serta
dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi.Matlamat Kurikulum

Matlamat Kurikulum Sains Sekolah Rendah ini ialah untuk menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains, kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni.OBJEKTIF KURIKULUM 

Kurikulum Standard Sains Sekolah Rendah Tahap 1 bertujuan:

1. Merangsang sifat ingin tahu murid dan mengembangkan minat tentang dunia di sekeliling  
    mereka.
2. Menyediakan peluang untuk murid menguasai kemahiran proses sains dan kemahiran secara   
    berfikir kritis dan kreatif.
3. Meningkatkan daya kreativiti murid.
4. Memberi kefahaman tentang fakta dan konsep sains.
5. Membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis, kreatif dan 
    analitis bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.
6. Menyemai sikap saintifik dan nilai murni dan seterusnya membolehkan murid 
    mengamalkannya.
7. Menyedari keperluan menjaga alam sekitar.(Sumber daripada Kementerian Pelajaran Malaysia)

Falsafah Pendidikan Kebangsaan


FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.Pengenalan Diri


Nama : Lim Nyuk Mui

No Matrik : D20112054039

Subjek : Bahasa Cina

Pengalaman Mengajar : Lebih Daripada 10 Tahun

Tempat Bertugas : SRJK (C) Chung Hwa Likas

Mata Pelajaran : Bahasa Cina Tahun 1
              Sains Tahun 1
                     Matematik Tahun 1
                                Pendidikan Moral Tahun 1